КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 травня 2011 р. № 583 Київ
Питання виконання Закону України
“Про доступ до публічної інформації” в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах
виконавчої влади
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Указу Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що Секретаріат Кабінету Міністрів України:
1) є розпорядником інформації, якою володіє Кабінет Міністрів України, зокрема інформації:
яка отримана або створена в процесі здійснення Кабінетом Міністрів України своїх повноважень та яка перебуває у володінні Секретаріату Кабінету Міністрів України;
яка отримана або створена Секретаріатом Кабінету Міністрів України під час забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та яка перебуває у володінні Секретаріату Кабінету Міністрів України;
2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
2. Визначити Управління забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять Кабінетові Міністрів України, Секретаріатові Кабінету Міністрів України.
3. Затвердити такі, що додаються:
примірну форму запиту на інформацію;
примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям на підставі примірної форми запиту на інформацію та примірного порядку складення та подання запитів на інформацію затвердити власні акти.
Прем’єр-міністр УкраїниМ. АЗАРОВ
ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ
Розпорядник інформації_______________________________________________________
(найменування розпорядника інформації)
Запитувач___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

____________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних

_____________________________________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_____________________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

___________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу___________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

___________________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу_________________________________________________________
телефаксом_________________________________________________________________
за телефоном________________________________________________________________
______________________
(дата)(підпис)

___________

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні

___________________________________________________________________,

(найменування розпорядника інформації)

розміщена на веб-сайті _______________________________________________.

(адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу __________________________________________________ ;

(поштова адреса розпорядника інформації)

на електронну адресу _______________________________________________ ;

(електронна адреса розпорядника інформації)

телефаксом _______________________________________________________ ;

(номер телефаксу розпорядника інформації)

за телефоном ______________________________________________________ .

(номер телефону розпорядника інформації)

3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

___________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2011 р. № 583

ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК

складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

___________________

Інформація про отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби закладів освіти району та інші видатки у сфері освіти.

Кумарівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Іванівська ЗОШ І ступеня

Видатки по Кумарівській ЗОШ І-ІІ ступенів з 01.01.2018 по 31.03.2018

Всього - 474924,01грн.

Заробітна плата педагогічних працівників -290169,76 грн.

Нарахування на заробітну плату педагогічних працівників -6010879 грн.

Заробітна плата облслуговуючого персоналу- 80398,55 грн

Нарахування на заробітну плату обслуговуючого персоналу - 17735,66грн.

Господарчі товари - 6000 грн. Продукти харчування- 6457,68 грн.

Електронергія - 14053,77 грн

ВИДАТКИ ПО КУМАРІВСЬКІЙ ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ ЗА 2018 рік

Всього -1581687,49 грн.

Заробітна плата педагогічних працівників -939639,92 грн.

Нарахування на заробітну плату педагогічних працівників -194288,57 грн.

Заробітна плата облслуговуючого персоналу- 215500 грн
Нарахування на заробітну плату обслуговуючого персоналу - 47692,33 грн.
Господарчі товари - 38219,86 грн. Продукти харчування- 29054,19 грн.
Послуги - 1632,87 грн Світло - 41313,85 грн Вугілля - 73846,3 грн.Навчання кочегарів - 499,17

Видатки по Кумарівській ЗОШ І-ІІ ступенів за 10 місяців 2017 року -бюджетні кошти
Назва школи 2111 Заробітна плата 2120 Нарахування на з/п 2111 Заробітна плата 2120 Нарахування на з/п 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар( в т.ч. шкільні меблі, пальне, лічильники, будівельні матеріали та господарські та інше) 2230 Продукти харчування 2240 Оплата послуг, крім комунальних( послуги звязку, транспортування підручників, всі послуги підготовки до опалювального періоду, обслуговування по програмі Нові знання,AICe та інше) 2272 "Оплата водопостачання" 2273"Оплата електроенергії" 2274 "Оплата природного газу" 2275 " Вугілля" 2800 "Інші поточні видатки"( пені та штрафи, в основному за несвоєчасну сплату за енергоносії) Всього
Кумарівська ЗОШ І-ІІ ст 728785,36 150625,45 170729,56 37842,73 32557,86 23476,8 646 30854,45 73846,3 499,17 1249863,68
Інформація про спонсорську допомог в розвиток і утримання
Кумарівської ЗОШ І-ІІ ступенів за січень-листопад 2017 року
Спонсори, батьки Назва товарів,послуг Сума грн. Де знаходиться Підстава
1 ФП «Анушка» 82937,74
1.1 Продукти харчування 13,720 Використані під час роботи пришкільного табору
1.2 Спортивний інвентар 9,564,74 Спортивний зал
1.3 Бензин для заправки «Газелі» 6,653 Підвіз учнів до школи
1.4 Дерев’яні тріски для котла 53 тис. грн Опалення школи
1.5 Кумарівська сільська рада 42,707
1.6 Вхідні двері до школи 27,207 Встановлені двері
1.7 Бензин для заправки «Газелі» 15,500 Підвіз учнів до школи

Видатки по Іванівській ЗОШ І ступеня з 01.01.2018 по 31.01.2018

Всього - 116178,23грн.

Заробітна плата педагогічних працівників -68800,47грн.

Нарахування на заробітну плату педагогічних працівників -15136,1 грн.

Заробітна плата облслуговуючого персоналу- 16753,5 грн

Нарахування на заробітну плату обслуговуючого персоналу - 737154 грн.

Продукти харчування- 3196,25 грн.

Електронергія - 4662,42 грн Вода - 257,95 грн

Кiлькiсть переглядiв: 1060

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.